Nagroda Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariat kompetencji” (wcześniej „Człowiek wiedzy i doświadczenia”) zainicjowana została w 2017 roku przez Liderów Pro Bono (wówczas Prezesów-wolontariuszy), dla których idea wolontariatu kompetencji jest bliska sercu.

Ideą nagrody jest wyróżnienie wolontariuszy, którzy poprzez dzielenie się swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem, wspierają działania organizacji pozarządowych, instytucji oraz przyczyniają się do rozwoju ważnych projektów społecznych. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się naukowcy, lekarze, prawnicy, menadżerowie i specjaliści z różnych obszarów. Oceny i wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody, do której należą członkowie Koalicji, składający się z liderów firm i organizacji działających w Polsce, których łączy przekonanie o wartości wolontariatu i społecznego zaangażowania biznesu.

W tym roku honorową nagrodę Koalicji Liderzy Pro Bono przyznamy już po raz 7.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje, osoby prywatne do zgłaszania swoich Kandydatów.

Zgłoszenia przyjmowane są od 11 września do 10 października 2023 roku.

Kandydata można zgłosić wypełniając WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY

Regulamin 7. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono dostępny jest tutaj: REGULAMIN

Ogłoszenie wyników oraz przyznanie laureatom honorowej Nagrody będzie miało miejsce podczas 11. Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, która odbędzie się 16 listopada 2023 roku, w Warszawie.

Osiem inicjatyw Unum Życie i Fundacji Unum docenionych w największym w Polsce przeglądzie inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji Raportu FOB zaprezentowano rekordowo 1705 dobrych praktyk zgłoszonych przez  272 organizacje.

Inicjatywy Unum i Fundacji Unum dotyczą wolontariatu oraz działań edukacyjnych w obszarze odpowiedzialności społecznej i etyki.

„Jesteśmy dumni, że nasze działania społeczne i edukacyjne zostały uznane jako inspirujące dla rynku i uwzględnione w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wrażliwość społeczna i gotowość do podejmowania wysiłku na rzecz potrzebujących są głęboko wpisane w kulturę naszej organizacji, a takie wyróżnienie to wiatr w żagle naszych wspólnych działań. Serdecznie gratuluję wszystkim Wolontariuszom Unum!” – podkreśla Małgorzata Morańska, rzecznik prasowa Unum Życie.

Unum Życie – etycznie, odpowiedzialnie, z zaangażowaniem

W tegorocznej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowano następujące praktyki Unum Życie:

 • Dzień Wolontariusza – coroczne działania zespołowe wolontariuszy spółki na rzecz społeczności lokalnych z całej Polski
 • Podwójne Działanie – wsparcie zaangażowanych wolontariuszy w ich działaniach na rzecz innych organizacji pożytku publicznego
 • Rakreaton – ogólnopolskie, wrześniowe wyzwanie Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, w którym każdy może rejestrować swoje pokonane kilometry na rzecz dzieci walczących z nowotworami. Fundacja Unum dołączyła do grona darczyńców, a wolontariusze Unum wspólnie pokonali 14.000 km.
 • Tydzień Compliance i Etyki – tydzień wzajemnej edukacji pracowników wokół obszaru Compliance
 • „Opowiem Ci bajkę” – konkurs literacki dla dzieci z domów dziecka i przebywających w pieczy opiekuńczej
 • Zaczytana akcja – 1115 książek  zebranych wśród wolontariuszy i przekazanych do Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.
 • U na sportowo – wspólne wyzwanie sportowe wolontariuszy na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego
 • Pomagamy razem Ukrainie – pomoc uchodźcom z Ukrainy w ich potrzebach

Raport można pobrać tutaj: Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki” – Forum Odpowiedzialnego Biznesu

”Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” od Koalicji Liderzy Pro Bono

Działania społeczne spółki są dostrzegane i doceniane przez różne niezależne instytucje. W tym roku Koalicja Liderzy Pro Bono po wnikliwej analizie procedur, polityk i sposobów działania społecznego spółki przyznała jej kolejny już Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”. Więcej o certyfikacie na stronie https://liderzyprobono.pl/wolontariat-pracowniczy-wysokiej-jakosci

***

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Morańska
Rzecznik prasowy
malgorzata.moranska@unum.pl
Tel. (+48) 660 755 238

Z radością informujemy, że program wolontariatu pracowniczego PZU prowadzony przez Fundację PZU otrzymał Certyfikat „Wolontariat Pracowniczy Wysokiej Jakości”, poziom trzeci – najwyższy.

Oznacza to, że wolontariat pracowniczy, rozumiany jako dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych, świadczona przez pracowników i wspierana przez ich pracodawcę jest zorganizowany i realizowany w zgodności z zasadami opisanymi w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Wypełnia fundamentalne zasady wolontariatu pracowniczego w tym poszanowanie praw wolontariuszy oraz wypełnienie obowiązków pracodawcy.

Certyfikat został przyznany w oparciu o wywiady z przedstawicielami Fundacji PZU oraz wolontariuszami PZU oraz materiały zgromadzone w trakcie audytu, a następnie rekomendację niezależnej Komisji Certyfikacyjnej.

Serdeczne gratulacje dla #WolontariuszePZU, którzy od ponad 10 lat działają, pomagają i czynią świat wokół siebie lepszym. Ten certyfikat to potwierdzenie, że to, co razem robicie ma sens!

Gratulacje dla #FundacjaPZU, za świetnie zorganizowany i prowadzony program wolontariatu pracowniczego.

Audyt przeprowadzony został przez ekspertów Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, a decyzję o przyznaniu Certyfikatu podjęła Komisja Certyfikacyjna.

Działania firm związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) to obszary, które już wkrótce będą objęte obowiązkiem sprawozdawczym dla znacznej części przedsiębiorstw. Jak zatem w ramach odpowiedzialności społecznej (S) raportować działania firmy w ramach wolontariatu pracowniczego i działania samych pracowników-wolontariuszy? Jakie wskaźniki przyjąć, pokazując wartości i korzyści wnoszone przez wolontariat pracowniczy zarówno do firmy, jak i jej otoczenia? Odpowiedzi na te pytania będzie poszukiwał zespół ekspertów z firm Koalicji Liderzy Pro Bono – koordynatorów programów wolontariatu pracowniczego oraz ekspertów raportowania pozafinansowego. Jego celem jest wypracowanie i zaproponowanie modelu raportowania o wolontariacie pracowniczym w kontekście ESG, w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to kluczowe kryteria dla każdej firmy dążącej do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Wolontariat pracowniczy jest bardzo ważną częścią działań firm odpowiedzialnych społecznie, dlatego nie sposób pominąć tej formy zaangażowania pracowników w raportowaniu ESG w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

Od wielu lat, jako Koalicja Liderzy Pro Bono i Akademia Rozwoju Filantropii wspieramy nie tylko rozwój wolontariatu pracowniczego, a także wzrost jego prestiżu oraz znaczenia w raportowaniu ESG. Krokiem milowym na tej drodze było ogłoszenie (po szerokich konsultacjach społecznych) Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego, a następnie Certyfikatu Wolontariatu Pracowniczego Wysokiej Jakości. Teraz skoncentrujemy się na wypracowaniu najbardziej użytecznych metod, kryteriów i wskaźników, niezbędnych do efektywnego raportowania i komunikacji o wolontariacie pracowniczym. Cel to tym bardziej ważny, że w raportowaniu pozafinansowym i ESG obszarowi temu poświęcono dotychczas najmniej uwagi. Jednocześnie chcę podziękować wszystkim współpracującym z nami wolontariuszom, ekspertom i badaczom za pracę i ogromne zaangażowanie – mówi Paweł Łukasiak, prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, która prowadzi program Koalicja Liderzy Pro Bono.

Grupa ekspercka Koalicji Liderzy Poro Bono zainicjowała pracę 1 marca, a udział w niej zadeklarowali dotychczas przedstawiciele i przedstawicielki Fundacji BNP Paribas, Orange Polska i Fundacji Orange, Fundacji Santander, Unum Życie TUiR, Ikano Bank Polska, Wiener TU i AMS. Prace grupy będą trwały do listopada 2023 roku, a ogłoszenie ustaleń nastąpi podczas corocznej konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, organizowanej w okolicach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

„Klasa” to autorski program stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP Paribas dla ósmoklasistów, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych miastach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego. Od 2003 roku program wsparł edukację 873 stypendystów z 525 miejscowości. Obecnie stypendyści mogą wybrać naukę w 1 z czołowych liceów partnerskich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Szczecinie lub Białymstoku.

21. rekrutacja do programu potrwa do 16 kwietnia 2023 roku.

Po formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje zapraszamy na stronę internetową www.programklasa.pl oraz pod adres klasa@bnpparibas.pl.

Stypendium obejmuje:

 • pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum, m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe, podręczniki, wycieczki szkolne, spotkania rozwojowe, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów,
 • stypendium finansowe na I roku studiów,
 • udział w wyjazdach integracyjnych i wakacyjnych,
 • wsparcie działań wolontariackich,
 • dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwenci Klasy.

Kryteria przyjęcia:

 • dobre wyniki w nauce: średnia ocen powyżej 4,0 po I semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne,
 • chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie,
 • motywacja do dalszego rozwoju i zainteresowanie działaniami społecznymi,
 • dochód poniżej 1 700 zł na osobę w rodzinie (aplikować mogą także osoby z wyższym dochodem, ich wnioski będą rozpatrywane w rekrutacji uzupełniającej),
 • rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej. Program jest otwarty na młodzież z całej Polski, choć w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby: – z miejscowości do 150 tys. mieszkańców, – wychowujący się w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej z całego kraju.

Wyjątkowi wolontariusze, którzy swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem wspierają działania organizacji pozarządowych, instytucji oraz przyczyniają się do rozwoju ważnych projektów społecznych. Oto Laureaci 6. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono “Wolontariat kompetencji”.

Kandydatów do Nagrody nominują organizacje, które to wsparcie kompetencyjne otrzymują, a Laureatów wybiera Kapituła Nagrody, w skład której wchodzi pięciu członków Koalicji Liderzy Pro Bono.

Laureaci 6. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono 2022

Dr n. med. ALEKSANDRA KOSMĘDA

Nominowana przez FUNDACJĘ DOBRA FABRYKA

Doktor nauk medycznych, specjalistka chorób dziecięcych i alergologii. Od lat bierze udział w misjach medycznych do obozu dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos, gdzie bada i leczy dzieci. Wcześniej wyjeżdżała także do krajów afrykańskich, gdzie pracowała jako lekarza oraz szkoliła kadrę medyczną.
W swoich mediach społecznościowych nagłaśnia problemy trzeciego świata, edukuje na temat chorób tam występujących oraz organizuje akcje i koncerty charytatywne.

MARCIN KURNIK 

Nominowany przez RZESZOWSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Specjalista ds. marketingu, kreowania marki i wizerunku w sieci, lider agencji kreatywnej Bezmiar Możliwości. Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczął 20 lat temu jako wolontariusz w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej i od tego czasu wspiera rozwój społeczno-kulturalno-edukacyjny regionu podkarpackiego. W ostatnim roku, angażował się w pomoc dla Ukrainy oraz szkolił wolontariuszy i prowadził cykl webinarów dotyczących dbania o własne zdrowie psychiczne, kierowanych do wolontariuszy i harcerzy pomagających ukraińskim uchodźcom.

DAGMARA WITEK-KUŚMIDER

Nominowana przez FUNDACJĘ K.I.D.S. – KLUB INNOWATORÓW DZIECIĘCYCH SZPITALI

Zawodowo związana z Grupą Publicis – aktualnie Dyrektor Kreatywna Publicis Worldwide.  Od 2019 roku, jako wolontariuszka, zaangażowana w zarządzanie i rozwój Fundacji K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali, w której odpowiada za komunikację i budowanie marki. Dzięki jej wysiłkom powstał zespół złożony wyłącznie z wolontariuszy, zajmujących się wszelkimi działaniami komunikacyjnymi i prowadzeniem social mediów. Jej wieloletnie doświadczenie w budowaniu marek i strategii komunikacyjnych sprawiło, że Fundacja w ciągu zaledwie 3 lat zyskała ogromną rozpoznawalność.

MACIEJ ZUŻAŁEK 

Nominowany przez FUNDACJĘ DOBRYCH INICJATYW

Ekspert z doświadczeniem w sektorach branży konsumenckiej i private equity. Członek wielu rad nadzorczych i Dyrektor Generalny Ten Square Games. Od lat prowadzi działalność mentorską, inspiruje oraz wspiera poprzez wolontariat kompetencji zarządy kilku fundacji. Pomaga m.in. w opracowaniu strategii rozwoju organizacji, podnoszeniu umiejętności menadżerskich, przygotowaniu do audytów, czy budowaniu współpracy z biznesem.

Wolontariat Unum doceniony!

Osiem inicjatyw Unum Życie i Fundacji Unum docenionych w największym w Polsce przeglądzie inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy dotyczą wolontariatu oraz działań edukacyjnych w obszarze odpowiedzialności społecznej i etyki.

28 kwi 2023 r.

Certyfikat dla programu wolontariatu w PZU

Program wolontariatu pracowniczego PZU prowadzony przez Fundację PZU otrzymał Certyfikat „Wolontariat Pracowniczy Wysokiej Jakości”, poziom trzeci – najwyższy.

26 kwi 2023 r.