Wstępne wyniki badania Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i BNP Paribas Banka Polska.

Zmniejszenie sfery ubóstwa, przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu, wzmacnianie i integrowanie społeczności lokalnych oraz upowszechnianie zasad tolerancji i równości to główne cele wolontariatu pracowniczego w post-pandemicznej rzeczywistości, wskazane w badaniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, prowadzonym w partnerstwie z Fundacją BNP Paribas.

Aby osiągnąć wymienione cele, wolontariat powinien być tak zaplanowany, aby  dostarczał osobom indywidualnym wiedzy i kompetencji niezbędnych do poprawy ich sytuacji, powinien wspierać zmiany o charakterze systemowym: w społeczności lokalnej, regionalnej, kraju czy świecie oraz wspierać współpracę różnych podmiotów na rzecz kompleksowego rozwiązywania problemów społecznych.

Wśród wymienionych przez respondentów korzyści, jakie daje ta forma zaangażowania społecznego, znalazły się satysfakcja z pomocy innym, wzmacnianie relacji między pracownikami i pracodawcą oraz dostarczanie wolontariuszom nowych kompetencji i doświadczeń. Badanie wykazało również korzyści, jakie z wolontariatu powinien mieć  partner społeczny: pełniejsze zaspokajanie potrzeb ich beneficjentów czy mieszkańców, lepsze funkcjonowanie organizacji, współpracę z firmami prowadzącymi wolontariat pracowniczy w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Zasady działania

Wśród podstawowych i obligatoryjnych podstaw działania wolontariatu pracowniczego znalazły się dobrowolność i brak wynagrodzenia, cele wolontariatu określane wspólnie Oprócz tego wolontariat nie może wchodzić w zakres obowiązków służbowych pracownika, ale pracodawca powinien stosować rozwiązania pozwalające godzić pracę zawodową i wolontariacką. Badani wskazali,  że w wolontariacie pracowniczym realizowanym w przyszłości,  powinni móc brać udział wszyscy pracownicy firmy oraz ich krewni i znajomi. Według nich rozwój tej formy zaangażowania społecznego wymaga dobrej woli i dojrzałości pracodawców, chęci ze strony pracowników oraz powszechnej dostępnej wiedzy, jak zorganizować i prowadzić wolontariat pracowniczy.

Przeszkody

Głównymi przeszkodami w rozwoju wolontariatu pracowniczego wśród pracodawców okazało się niedostrzeganie korzyści z wolontariatu oraz brak wiedzy, jak zorganizować go w firmie i wspierać jego ideę wśród pracowników.

Wstępne wyniki badania zaprezentowano 2 grudnia w czasie Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Badanie objęło pracowników-wolontariuszy, przedstawicieli pracodawców, przedstawicieli partnerów: organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych oraz ekspertów. Pełne wyniki, wnioski i rekomendacje z badania będą dostępne w raporcie, który zostanie opublikowany w pierwszym kwartale 2022 roku na stronie www.filantropia.org.pl